Hồ sơ đăng kí thế chấp năm 2019

01/01/1970 00:00

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THẾ CHẤP NĂM 2019

1. Đối tượng đăng kí thế chấp

     Đối tượng đăng kí thế chấp: Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

     Đối tượng miễn thu phí đăng kí thế chấp:

  • Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
  • Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của cán bộ đăng ký;
  • Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên.

2. Hồ sơ đăng kí thế chấp 

     Theo quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, hồ sơ đăng ký thế chấp đối với tài sản là đất đai bao gồm:

  • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;
  • Hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực;
  • Giấy chứng nhận;
  • Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

     – Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

     – Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp).

Tin mới nhất